Înscriere

Înscrierile la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se fac la sala 0008. În vederea constituirii grupului minim de cursanți necesar derulării programelor, procesul de înscriere se poate extinde pe tot parcursul anului universitar. 

 

Înscrierea la un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă se face cu respectarea următoarelor condiții:

Solicitantul va prezenta un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:

a) fișa tip de înscriere, disponibilă la Școala Postuniversitară (sala 0008) sau în format electronic pe site-ul www.postuniversitare.ase.ro;

b) copia diplomei de licență sau a diplomei de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată ori a documentului echivalent acesteia și copia foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;

c) copia legalizată a certificatului de naștere;

d) copia buletinului/cărții de identitate;

e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;

f) chitanța care atestă plata taxei de înscriere.

 

Copiile actelor de studii, ale anexelor acestora și a certificatului de naștere vor fi certificate „Conform cu originalul" de titular și de persoanele responsabile din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Candidații au obligația să prezinte documentele anterior menționate, în original, la înscriere.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Mai multe informații se regăsesc aici.